UDHËZIM 3

PËR MËNYRËN E PËRLLOGARITJES SË KOSTOS FINANCIARE TË VEPRIMTARIVE, SHËRBIMEVE APO MATERIALEVE QË DO TË PËRDOREN PËR QËLLIME ZGJEDHORE OSE POLITIKE, NGA PARTITË POLITIKE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

UDHËZIM 2

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE DHE KRITEREVE PËR PËRZGJEDHJEN DHE EMËRIMIN E EKSPERTËVE FINANCIAR

UDHËZIM 1

PËR PËRDORIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE DHE VENDET PËR AFISHIMIN E TYRE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE

UDHËZIM 10 (I VITIT 2009 – i ndryshuar në VITIN 2013)

PËR PROÇEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT NGA KZAZ-JA TË VËSHGUESVE TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË KZAZ, KQV DHE VNV, NGA KAZAZ-JA PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

Lidhja 1

UDHËZIM 13 (I VITIT 2009)

PËR  PROCEDURAT E AKREDITIMIT DHE RREGULLAT E VËZHGIMIT  TË ZGJEDHJEVE NGA ORGANIZATAT  JOQEVERITARE SHQIPTARE DHE TË HUAJA, ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE, PËRFAQËSUES TË SHTETEVE TË HUAJA DHE MEDIAVE

Modele