Category: Trajnime

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 30.07.2018, ora 11:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 30.07.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:   A. Shqyrtimi i projekt vendimit: 1.Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë […]